AVG Privacy verklaring

Bij Taxi ten Kate hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Taxi ten Kate houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy verklaring.

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Taxi ten Kate zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Taxi ten Kate verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Communicatie over de opdracht

Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

De opdracht bestaat uit het leveren van personenvervoer

Administratieve doeleinden

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Taxi ten Kate de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Bedrijfsnaam

Voor- en achternaam

Adres en woonplaats

Telefoonnummer

Emailadres

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn

Taxi ten Kate bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst

Daarna alleen in de financiŽle administratie voor maximaal 7 jaar

Beveiliging

Taxi ten Kate beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Taxi ten Kate
dhr. R.M. ten Kate
Kastanjestraat 11
2691 DS Ďs-Gravenzande
info@taxitenkate.nl

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.taxitenkate.nl) worden gepubliceerd.