DISCLAIMER

Internet

Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede de hierin vervatte informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande informatie, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de site te verveelvoudigen, openbaar te maken of op te slaan, in welke vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Taxi ten Kate.

Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Taxi ten Kate, tenzij anders aangegeven. Het is niet toegestaan gebruik te maken van deze merken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Taxi ten Kate.

Hoewel Taxi ten Kate zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. Taxi ten Kate wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor de toereikendheid, juistheid en volledigheid van de informatie op de site alsmede voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de informatie op deze website.

Alle informatie op deze website wordt verstrekt 'in de huidige staat' en kan zonder vooraf-gaande kennisgeving worden gewijzigd.

Taxi ten Kate geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

Aan gebruikers wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Taxi ten Kate wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie. Taxi ten Kate aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.

Taxi ten Kate draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie op internetsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar deze site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Taxi ten Kate de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats. Taxi ten Kate aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Taxi ten Kate behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Door het bezoeken van deze website stemt u er ook mee in zich te houden aan de richtlijnen verbonden aan websites die u via deze site bezoekt of daaraan gelinkt zijn.

Persoonsgegevens

Taxi ten Kate ontvangt de persoonsgegevens die de klant invult op het online reserveringformulier. De gegevens van de klant worden gebruikt voor het afwikkelen van de boeking. Taxi ten Kate heeft de exclusieve beschikking over bovenstaande persoonsgegevens. De wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Taxi ten Kate strikt nageleefd.